1. >
  2. Opskrifter>
  3. Madpakker>
  4. Boller og sandwich

Opskrifter Boller og sandwich

(34 opskrifter)

A

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 50 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

B

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 180 min

Arbejdstid: 115 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 45 min

C

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

F

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 55 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 25 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 63 min

Samlet tid: 140 min

Arbejdstid: 90 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 60 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 35 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 60 min

G

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 35 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 70 min

K

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

L

Samlet tid: 180 min

Arbejdstid: 135 min

M

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 30 min

N

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

R

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 52 min

S

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 95 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 40 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 90 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

T

Samlet tid: 10 min

Arbejdstid: 5 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 45 min

V

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Æ

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 20 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 50 min