Opskrifter Vinter

(130 opskrifter)

A

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 7 min

Samlet tid: 70 min

Arbejdstid: 40 min

B

Samlet tid: 50 min

Arbejdstid: 15 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 15 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 10 min

Samlet tid: 150 min

Arbejdstid: 50 min

Samlet tid: 45 min

Arbejdstid: 60 min

Samlet tid: 20 min

Arbejdstid: 20 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 60 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 60 min

Borsjtj

Medium

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 60 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 21 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 40 min

Samlet tid: 40 min

Arbejdstid: 20 min

C

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 0 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 20 min

Samlet tid: 40 min

Arbejdstid: 30 min

F

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 52 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 15 min

Samlet tid: 140 min

Arbejdstid: 90 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 85 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 40 min

Arbejdstid: 40 min

G

Galette

Medium

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 55 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 15 min

Arbejdstid: 15 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 20 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 45 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 75 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 20 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 70 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 45 min