Opskrifter Picnic

(81 opskrifter)

A

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 50 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 110 min

B

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 62 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 40 min

C

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

D

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

F

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 20 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 60 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 55 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 25 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 63 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 65 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 35 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 68 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 60 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 70 min

G

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 35 min

Samlet tid: 40 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 80 min

Arbejdstid: 60 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 40 min

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 16 min

Samlet tid: 120 min

Arbejdstid: 63 min

Samlet tid: 155 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 45 min

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 30 min

H

Hotdogs

Medium

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 20 min

I

Samlet tid: 60 min

Arbejdstid: 14 min

Samlet tid: 150 min

Arbejdstid: 117 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

Samlet tid: 30 min

Arbejdstid: 30 min

K

Samlet tid: 90 min

Arbejdstid: 18 min